Skip to content

Film over slimmer en anders organiseren op de Arentschool

De Arentschool startte in schooljaar 2021-2022 in een nieuw schoolgebouw. Het traject op weg naar de nieuwbouw was de aanleiding om goed na te denken over een toekomstbestendig gebouw én schoolconcept. Slimmer organiseren was al jaren een gespreksonderwerp naar aanleiding van de berichten over het op handen zijnde lerarentekort. In het oude gebouw is begonnen met het experimenteren met het loslaten van het 1 leerkracht-1 klas systeem en het samen lesgeven.

De Arentschool is een gemengde school en daarmee een afspiegeling van de wijk. Omdat de spreiding groot is, wordt al jaren gewerkt aan het vergroten van de differentiatiecapaciteit. Extra aandacht voor leerlingen in de vorm van verrijking en intensivering en het werken op meerdere niveaus is een belangrijke pijler. De school is dan ook zo ingericht dat leerlingen kunnen werken aan leerdoelen op eigen niveau. Dit doen zij op de leerpleinen en in diverse multifunctionele ruimtes: groepsruimtes, leerpleinen, nevenruimtes en vaklokalen.

Bekijk hier de film over de Arentschool

De school is verdeeld in vier afdelingen: leerplein 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Er zijn grote groepsruimtes, waar grote groepen leerlingen les kunnen krijgen en kleinere groepsruimtes, de instructieruimtes, waar leerlingen meer of andere instructie krijgen. Deze ruimtes zijn rondom leerpleinen geplaatst. De groepsruimtes zijn aan elkaar verbonden door middel van extra deuren. Leerkrachten geven indien nodig instructies in beide groepsruimtes, daarbij wisselend van rol met de ondersteuners. In alle ruimtes kunnen leerlingen zelfstandig of onder begeleiding werken. Ook zijn er diverse nevenruimtes en vaklokalen waar leerlingen kunnen werken.

Als er handen tekortkomen, worden de leerlingen gehergroepeerd, zodat alle leerlingen instructie krijgen van een leerkracht. Zo kan het voorkomen, dat de basisgroepen van twee klassen samen les krijgen in een grote groepsruimte. De verwerking vindt vervolgens plaats in de overige ruimtes en op de leerpleinen. Zo wordt ook ruimte gecreëerd voor leerlingen die gedijen bij autonomie.
In het kader van de brede persoonsontwikkeling werkt de Arentschool met vakdocenten. Deze zijn ook bevoegd voor het basisonderwijs. Dat maakt de inzet van vakdocenten flexibel.

Cruciaal is dat leerlingen “verzelfstandigen” en minder afhankelijk worden van de leerkracht. Het leerproces moet ook doorgaan als de leerkracht of ondersteuner met een instructiegroep werkt. ICT speelt een belangrijke rol. Laptops zijn op alle leerpleinen beschikbaar als onderdeel van het zelfstandig (verder) werken.

Bij het hele proces op weg naar de nieuwbouw is regelmatig met het team gesproken, maar ook met de ouders. Door hen middels ouderpanels te betrekken bij het anders organiseren, komen ouders zélf met oplossingen en ideeën. Zij geven bijvoorbeeld workshops in het kader van burgerschapsvorming.

Maak verder kennis met de Arentschool
Bron: website onderwijs010

Back To Top