Skip to content

Raad van Toezicht

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam heeft een toezicht waarbij een scheiding is aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden. De bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd bij het College van Bestuur, de toezichthoudende verantwoordelijkheden bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult ook de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur. Daarbij richt de Raad van Toezicht zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden.

  • De heer M. de Haas (voorzitter)
  • De heer E. Hulst
  • De heer J. de Groen
  • De heer E. Lafeber
  • Mevrouw W. Aendekerk
  • Mevrouw S. de Leeuw

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van Kind en Onderwijs Rotterdam. De GMR bestaat uit 16 leden; 8 personeelsleden en 8 ouders. De leden worden gekozen uit de scholen op de manier zoals gesteld in artikel 4 van het GMR-reglement. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van voorgenomen beleid van het Bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam. In het GMR-reglement is geregeld over welke onderwerpen advies of instemming wordt gevraagd. Voor vragen of informatie mail naar het GMR-secretariaat: gmr@kindenonderwijsrotterdam.nl

Back To Top