Skip to content

Raad van Toezicht

Het toezicht binnen SARO wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit zes personen. Eén van hen is op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad benoemd. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op het functioneren en het beleid van het College van Bestuur, maar ook op de gang van zaken binnen de stichting en haar scholen. De Raad van Toezicht adviseert en controleert en is de werkgever van het College van Bestuur. De volgende personen vormen de Raad van Toezicht:

Dhr. mr. drs. M.B. de Haas, voorzitter
Mevr. mr. E.J.M. van Laak, vicevoorzitter
Mevr. W. Aendekerk
Mevr. A. Imambaks Msc
Dhr. E. Chr. Lafeber
Mevr. drs. S.J. de Leeuw
Dhr. drs. P.H.J. Vrancken
Dhr. drs. H.H.H. Wieleman R.A.

GMR

Wat is medezeggenschap
Medezeggenschap betekent dat ouders en personeelsleden inspraak hebben op het onderwijs. Ze kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over thema’ s die er binnen het onderwijs toe doen. Op scholen gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt via de schooldirecteur mee en de GMR denkt met het College van Bestuur mee over zaken die alle scholen van de stichting direct aangaan. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de MR op de school van zijn/haar kind. Iedere medewerker kan dat doen voor de school waar hij/zij werkt.

Naast de MR op school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ( GMR). In de GMR zitten medewerkers en ouders van kinderen op verschillende scholen binnen Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. De GMR is de rechtstreekse gesprekspartner van het College van Bestuur en adviseert, corrigeert en controleert waar mogelijk en nodig.

Algemene informatie over het werk van een (G)MR en veel gestelde vragen is te lezen via www.sterkmedezeggenschap.nl

Waarom vindt de GMR medezeggenschap binnen de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam belangrijk?
Ouderbetrokkenheid en goed werkgeverschap vinden we net zo belangrijk als de cognitieve en sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Het draagt bij aan het goed functioneren van de scholen en aan de kwaliteit van het onderwijs. Medezeggenschap is een goed voorbeeld van ouderbetrokkenheid.

Hoe voert de GMR de medezeggenschap uit?
Ouders en leerkrachten werken via de medezeggenschapsraden samen met het College van Bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam. Zij respecteren elkaars positie en geven elkaar de ruimte om die positie in te vullen. De GMR overlegt tenminste 6 keer per jaar met (de vertegenwoordiger van) het College van Bestuur. Hierbij wordt gewerkt met een vastgestelde agenda, een goede voorbereiding en doelgericht overleg. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd en men gaat uit van vertrouwen. Hierbij zijn de deelnemers wederzijds betrokken, open, meewerkend, inclusief en kritisch.

Wat kunnen ouders en personeelsleden doen?
Alle ouders en medewerkers samen vertegenwoordigen een enorm potentieel aan kennis. Soms kan het een MR helpen die expertise in te zetten voor eenmalige opdrachten of vraagstukken. Daarvoor is het niet nodig om lid te zijn of te worden van een raad, maar meedenken en meehelpen wanneer dat vanuit een MR of GMR wordt gevraagd maakt echt een verschil.

Kandidaat stellen
In de GMR is plaats voor acht ouders en acht personeelsleden. Op dit moment zijn niet alle plekken van ouders en medewerkers ingevuld. Om optimaal invloed te hebben streeft de GMR naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van scholen. Voor meer informatie kun je contact op nemen met de GMR via gmr@kindenonderwijsrotterdam.nl .

Kandidaat stellen voor de MR van de school waar je werkt of waar je kinderen onderwijs volgen? Hoe dat werkt kun je het beste navragen bij de MR van de school of bij de directeur.

 

Back To Top