Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

Fulltime HB-onderwijs Kind en Onderwijs Rotterdam       

Kind en Onderwijs Rotterdam biedt fulltime HB-onderwijs, waarbij de algemene visie en missie vanuit het strategisch beleidsplan leidend zijn. Op schoolniveau biedt Kind en Onderwijs Rotterdam een onderwijsprogramma aan, dat past bij de doelgroep. We stimuleren hierbij een kritische houding bij leerlingen waarbij we het belangrijk vinden dat leerlingen vragen stellen, nadenken over levensvragen en regie krijgen en houden over hun eigen leerproces.

 

Ten aanzien van identiteit staat ons fulltime HB-onderwijs daarmee voor:

 • respect voor de diverse levensbeschouwingen en diversiteit;
 • bevorderen van nieuwsgierigheid naar elkaars traditie en leren die te waarderen;
 • onderwijs dat uitgaat van het feit dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving;
 • systematisch aandacht besteden aan identiteit in ons onderwijsaanbod;
 • elk jaar doelen te stellen om kennis van elkaars traditie te vergroten en verdraagzaamheid te bevorderen.

Het fulltime HB-onderwijs is een onderwijsconcept dat uitgaat van basisontwikkeling.

Kinderen doen ervaringen op die bijdragen aan hun ontwikkeling, zoals het nemen van initiatieven, communiceren, samenwerken, redeneren en problemen oplossen. Uitgangspunt is inzetten op wat kinderen raakt en motiveert en uit gaan van verschillen tussen kinderen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt elke leerling goed tot zijn recht. Het fulltime HB-onderwijs is een onderwijsvoorziening voor kinderen die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod krijgen binnen het reguliere onderwijs. Het doel is zodanig onderwijs te bieden, dat deze kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. We stimuleren een reflectieve, kritische en onderzoekende houding en reiken de leerlingen vaardigheden en tools aan waarmee zij straks met vertrouwen in zichzelf en de ander kunnen functioneren in de maatschappij. We bieden modern onderwijs in een veranderende samenleving.

We maken onze eigen keuzes en geven vorm aan onderwijskundige ideeën, die passen bij de hoogbegaafde leerling.

 

Visie en missie van fulltime HB-onderwijs Kind en Onderwijs Rotterdam

Visie

Het bieden van een uitdagende leeromgeving waarbinnen we een optimale vorm van sociale veiligheid nastreven en hoogbegaafde leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In een voltijdse onderwijsomgeving met ontwikkelingsgelijken, biedt de voorziening naast een cognitief aanbod, voldoende ruimte voor sociale én emotionele ontwikkeling (durven voelen).

Missie

De visie realiseren wij door:

 • in al onze activiteiten te streven naar het beste onderwijs voor onze leerlingen,
  hierbij geven we expliciet aandacht aan zowel de cognitieve als sociale en emotionele ontwikkeling
 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.
 • constructief conflicten op te lossen.
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.
 • het verzorgen van voltijds HB-onderwijs met ontwikkelingsgelijken
 • procesbegeleiding te bieden bij het leren
 • het versterken van de regie op het eigen leerproces
 • een aangepast leerstofaanbod (versnellen en compacten)
 • specifieke instructie (onderwijs op maat)
 • stimuleren van verdiepend en onderzoekend leren
 • coaching en feedback door de leerkracht
 • gebruik van specifieke methodes en materialen

Aandachtspunten

Binnen het pedagogisch klimaat (driehoek – ouder/kind/school) staat de leerling in zijn context centraal.
De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders. Naast het team is een HB-expert met de opdracht om leerkrachten te coachen en begeleiden bij het verzorgen van de lessen.

Ouderbetrokkenheid heeft een sterke meerwaarde vanuit educatief partnerschap en de aanvulling van expertise binnen het reguliere onderwijsaanbod (verrijkt aanbod).

 1. Optimale leeromgeving

De wisselwerking  tussen de omgeving en de leerling is bepalend voor de beleving van welbevinden door de leerling. Door te spelen, werken en leren met ontwikkelingsgelijken willen we onze leerlingen het gevoel laten ervaren er bij te horen, zichzelf mogen zijn en elkaar te accepteren. Daarbij is een goede sfeer van wederzijds vertrouwen waarin je als kind wordt uitgedaagd, een eerste voorwaarde voor ontwikkeling, leren en leven (Stevens, Beekers, Evers, Wentzel & van Werkhoven (2009). Vanuit de driehoek ‘school – gezin – peers’ (Mönks) bouwen we gezamenlijk aan een hoge mate van (zelf)respect en (zelf)vertrouwen.

Onder gelijkgestemden kunnen leerlingen het beste in elkaar naar boven halen, waarbij zij elkaar motiveren en van, door en met elkaar leren. We willen dat onze leerlingen in de fulltime HB-omgeving opbloeien, gelukkig worden en successen bereiken.

 1. Aangepast leerstofaanbod

De leerstof wordt – waar mogelijk – compact en versneld aangeboden, door nieuwsgierigheid wordt nieuwe kennis snel opgepakt en kunnen grote leerstappen worden gemaakt. Hiernaast kent de HB-voorziening een uitdagend en breed aanbod in leerstof en leermethodieken. De opdrachten vragen wezenlijke leerinspanning van de kinderen, zodoende ontstaan leermomenten waarmee kinderen steeds weer boven zichzelf uitstijgen (zone van naaste ontwikkeling).

Bij het bepalen van de leerinhoud zijn hun eigen open leervragen van belang en het aanbod roept verwondering en nieuwsgierigheid op. Zodoende bewerkstelligen wij een grotere motivatie en betrokkenheid van onze leerlingen en actieve deelname aan het verloop van het leerproces.

De focus ligt vooral op het bieden van een onderwijsomgeving waarin geleerd kan worden door het aangaan van uitdagingen, leren van fouten, van elkaar en van de leerkracht.

 

Hoogbegaafde leerlingen beschikken over leereigenschappen die maken dat het reguliere leerstofaanbod voor hen niet toereikend is. Compacten is het overslaan van onnodige herhalings- en reguliere oefenstof. De tijd die door compacten van basisstof vrijkomt wordt besteed aan het werken met verrijkingsmateriaal en specifieke activiteiten. De leerlingen kunnen verworven kennis toepassen in nieuwe situaties, analytisch naar problemen kijken en zeer creatief zijn in het bedenken van nieuwe oplossingen.

 1. Aanpassingen in instructie

Leerkrachten bieden structuur die enerzijds duidelijkheid en richting geeft en anderzijds voldoende ruimte biedt voor eigen inbreng (en autonomie) van leerlingen. De instructie past bij top-down denken en biedt vanwege het interactieve karakter ruimte om zelf onderzoekend bezig te zijn.

Hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan instructie en begeleiding van de leerkracht. Leren gaat ook bij deze kinderen niet vanzelf. Zij krijgen bij voorkeur eerst inzicht in het geheel, de achtergrond, het kader en het doel. Het moment in de instructie waarop de leerling moet gaan bepalen welke strategie (en mogelijke deelstappen) het best past om tot de oplossing van een probleem te komen, is het leermoment.  

 1. Coaching en feedback door de leerkracht

Leerkrachten coachen en begeleiden de leerlingen binnen hun (zelfstandig) te bewandelen leerroute. Door het creëren van een pedagogisch klimaat waarin zij structureel met de leerlingen in gesprek zijn, bieden zij de leerlingen emotionele en creatieve ruimte voor zelfontplooiing. De leerkracht is daarmee altijd het eerste aanspreekpunt voor leerlingen (en ouders) wanneer er sprake is van extra aandacht of ondersteuning.

De leerkrachten begeleiden de leerlingen in het ontwikkelen van een grondhouding die gericht is op verwondering, vrije gedachte en reflectie, waarbij leerlingen het vertrouwen krijgen dat ze trots mogen zijn op zichzelf, in hun eigenheid en ontwikkeling,

De leerkrachten volgen nauwgezet wat werkt voor het kind en stemmen de coaching af op de vragen van de leerlingen. Erg belangrijk is de structurele reflectie en feedback vanuit de leerkracht op het proces en product. Hiermee ondersteunt de leerkracht de leerling in het leerproces (procesbegeleiding).

Leerkrachten bewegen mee met de leerling en zijn ontwikkelingsproces, zodat het onderwijsaanbod aansluit bij de specifieke behoeften van de leerling. De leerkracht heeft daarbij een actieve rol en observeert, stimuleert, stelt bij en moedigt aan. De leerkracht past organisatievormen toe om begeleidingstijd voor elke leerling vrij te maken. De leerkracht stimuleert de leerling om zelf eigenaar van het leerproces te zijn.

 1. Passend aanbod van methodes en materialen

Vakken als taal (methode Taal in Beeld), spelling (methode Spelling in Beeld) en rekenen (methode WizWijs) worden zoveel mogelijk in compacte vorm aangeboden. De methode Muiswerk biedt online taal- en rekenprogramma’s voor ons onderwijs. De programma’s helpen om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip, teksten worden op een niveau hoger dan regulier aangeboden. Engels leren de leerlingen aan de hand van de methode Little Bridge. Deze methode is zo opgebouwd, dat leerlingen aan het einde van het tweede deel mee kunnen doen met het Cambridge ESOL exam for Young Learners Starters. De methode sluit aan op de in Nederland gestelde kerndoelen voor het vak Engels in het basisonderwijs.

Voorbeelden van extra aanbod van methoden en materialen zijn:

 •  filosoferen
 • stellen van denkstimulerende vragen
 • debatteren
 • eigen leervragen
 • opdrachten uit de Pittige Plus Torens
 • W4Kangoeroe wedstrijd
 • Bright Ideas Challenge (Shell)
 • First Lego League
 • Wetenschap & Technologie
 • leerlijn schaken
 • onderzoekend en ontwerpend leren
 • gastlessen en excursies

Vanuit de methode Alles-in-1 wordt in projecten gewerkt. Er worden ongeveer 5 projecten op jaarbasis aangeboden. De leerlingen formuleren hun ‘onderzoeksvraag’ bij het thema van het project. Als de vraag voldoet aan de criteria gaan zij het onderzoek in. Aan elk project wordt minimaal één gastles en één excursie gekoppeld.

POVO

De leerlingen van groep 7 en 8 ontvangen gastlessen die verzorgd worden door docenten van het VO: wij werken hierbij samen met het Lyceum Rotterdam (LMC). Deze modules zijn niet methode-gebonden en richten zich op Ondernemen.

Erasmus Junior College

Speciaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw biedt het Wetenschapsknooppunt EUR intensief verrijkingsonderwijs in wetenschap, onderzoekend en ontwerpend leren. De leerlingen ontdekken de empirische cyclus en verwerven spelenderwijs academische vaardigheden als luisteren, argumenteren, vragen stellen en onderzoeken. De leerlingen worden intellectueel uitgedaagd en maken kennis met een andere denkwereld en taal. Zij kunnen deelnemen aan diverse lessenreeksen rond de thema’s Gaming, Filosofie, Psychologie, Geneeskunde, Economie en Rechten. Dit programma wordt aangeboden voor groep 7 en 8.

Aanmelden voor Quadratum hoogbegaafdenonderwijs.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten